Kontakty

Dream Trade s.r.o.
Horní 557
54103 Trutnov
tel: +420 777 705 171
houpanicko@gmail.com
Neváhejte nás kontaktovat!

Najpredávanejšie

naša cena 210 €
skladom
naša cena 220 €
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1. Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) platia pre nákup v internetovom obchode www.mojdomov24.sk, ktorý je prevádzkovaný Dream Trade s.r.o., IČO: 01544691, so sídlom Primátorská 296/38, zaps. v OR vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka208326Tyto VOP upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi Dream Trade s.r.o., IČO: 01544691, so sídlom Primátorská 296/38, zaps. v OR vedené mměstským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 208326 (ďalej len "Predávajúci") a jej obchodnímipartnery (ďalej len "Kupujúci"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornená má možnosť sa s nimi zoznámiť

2. Definícia

Predávajúci splní dodávku tovaru odovzdaním tohto tovaru kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, tým tiež prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na věci.Dostupnost produktu je uvedená vždy v detaile tohto produktu. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania z CZ do SK, a činí maximálne 4 dní. V bežných prípadoch tovar expedujeme do 1 pracovného dňa od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny. Konečný termín dodania je vždy uvedený v emaile, ktorým sa potvrdzuje objednávka. Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného zboží.Společně so zásielkou obdrží Kupujúci daňový doklad / fakturu.Dodací lehota začína pri tovare, ktorý bude Kupujúcim hradená pri prevzatí, tj. Na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa článku IV. týchto VOP. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj. Od pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Predávajúci akceptuje nasledujúce dodacie podmienky:


- dobierka DPD Parcel

- platba prevodom, alebo platobnou brána GoPay

Do 14-tich dní od zakúpenia tovaru môžete tovar bez udania dôvodu vrátiť späť predávajúcemu.

3. Záruka a servis

Pri predaji spotrebného tovaru je záručná doba 24 mesiacov; ak ide o predaj potravinárskeho tovaru, je záručná doba osem dní, pri predaji krmív tri týždne a pri predaji zvierat šesť týždňov. Je-lina predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s zvláštnímiprávními predpismi lehota na použitie veci, skončí záručná doba uplynutím tejto lhůty.Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena sjednána.Jde ak o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujícím.V súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky nie je Kupujúcemu, ktorý je podnikatelema tovar nakupuje v súvislosti s podnikaním, poskytovaná záruka na tovar mimo všeobecnú zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru pri jeho odovzdaní. Kupujúcim, ktorí sú podnikateľmi a kupujú tovar v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, je poskytovaná záručná doba 12 měsíců.Pro uplatnenie záručnej opravy je potrebné predložiť obstarávacia doklad (účtenka, faktúra). V prípade zaslania tovaru Predajcovia je nutné tovar zabaliť pre prepravu takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas přepravy.Prodávající neposkytuje Kupujúcim pozáručný servis.

4. Reklamačný poriadok


V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má Kupujúci, v závislosti od povahy tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva: v prípade vady odstrániteľné: a.) Právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady b.) Právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné c.) v prípade nemožnosti postupov uvedených v bodoch a.) a b.) má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy .V prípade vady neodstrániteľné: a.) právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej dohodyTrvanie prípade vady odstrániteľné, ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vadypo oprave (tzn. tovar bol už 3x reklamovaný pre rovnakú chybu) alebo pre väčší početvad vec riadne užívať.) právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej smlouvyjde ak o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci: a.) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej smlouvyReklamaci možno uplatniť u predávajúceho, a to vo všetkých jeho provozovnách.Reklamace sa nevzťahujú na prípady: v znikla Ak závada alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym užívaním, v rozporus návodom na použitie alebo iným nesprávnym konaním Kupujícíhoprokazatelných nedovolených zásahov do zbožína vady, ktoré vznikli bežným opotrebením spotrebného tovaru so stanovenou lehotou použitia podľa osobitných právnych predpisov, ak je taká reklamácia uplatňovánapo uplynutí tejto lehoty vady spôsobené vplyvom živelných katastrof.

5. Ukončenie zmluvy


Vzhľadom k charakteru uzavretiu kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku, má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od tejto zmluvy bez akejkoľvek sankcie v lehote 14-tich dní od prevzatia tovaru. spotrebiteľ však v tomto prípade platí poštovné spojené s vrátením tovaru. Ďalej má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstoupitod Zmluvy v súlade s ust. § 53 ods. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na Kupujúceho, ktorý je podnikateľom a uzatvára kúpnu zmluvu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. V prípade vyššie uvedeného odstúpenia od zmluvy bude Predávajúcim zaslaná kúpna cena na bankový účet Kupujúceho, ktorý na tento účel Kupujúci Predávajúcemu sdělí.Prodávající má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, keď Kupujúci neuhradí plnú výšku kúpnej ceny v lehote 30-tich dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.


MÔŽE BYŤ VRÁTENÝ TOVAR POUŽITÝ?

Ak je výrobok zakúpený prostredníctvom internetu, spotrebiteľ nemá možnosť si výrobok vopred prezrieť alebo vyskúšať. Z toho vyplýva, že si objednaný tovar môže rozbaliť aj vyskúšať. Nemalo by však dôjsť k zjavnému opotrebovaniu.
S ohľadom na rôznorodosť tovaru, je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.
Je možné vrátiť aj tovar použité, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plné ceny tovaru.
 
6. Záverečné ustanovenia


Kupujúci umožní Predávajúcemu plnenie povinností v súlade so Ponukou / Zmluvou, k čomu vyvinie všetku potrebnú součinnost.Kupující sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniknuté Predávajúcemu rozosielaním upomienok a náklady spojené s vymáhaním prípadných pohledávek.Kupující berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo Smlouvyna tretí osobu.Kupující bude neodkladne informovať Predávajúceho o zmene svojich identifikačných údajov, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď taká zmena nastala.Strany sa zaväzujú, že vynaloží maximálne úsilie na priateľské riešenie všetkých sporov vyplývajúcich zo Zmluvy a / alebo VOP alebo v súvislosti s nimi.Vzájemný záväzkový vzťah zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v platnom znení.

YzkzMzg